BEVEZETÉS

VÁLOGATOTT MAGYAR NYELVŰ BEUYS BIBLIOGRÁFIA
összeállította:  Várnagy Tibor
 
 

1. Beke László: Miért használ fotókat az A.P.L.C?
Fotóművészet / a Magyar Fotóművészek Szövetségének negyedévi folyóirata, Budapest 1972/2
(e publikáció 1997-ben újra megjelent Beke László: MÉDIUM/ELMÉLET- tanulmányok 1972-1992 című kötetében; Balassi Kiadó - BAE Tartóshullám - Intermedia, Budapest 1997)

2. Maurer Dóra: Projekt 74 - "A MŰVÉSZET SZABAD MARAD"
Művészet / művészeti folyóirat, Budapest 1975/1

3. Dr. Dieter Honisch: Mennyire nyilvános a művészet?
Művészet / művészeti folyóirat, Budapest 1975/8

4. Beke László: Caspar David Friedrich utóélete
Művészet / művészeti folyóirat, Budapest 1976/12

5. Beke László: Művészeti irányzatok az NSZK-ban 1945 után
Művészet / művészeti folyóirat, Budapest 1978/5

6. Nemes Gábor: Ne a művet, a pontszámát nézd!
VILÁG IFJÚSÁGA / ifjúsági hetilap, Budapest 1978/11,  7.p
 - ismeretlen művész munkája a korabeli ifjúsági lap cikkének felhasználásával, az Artpool gyűjteményéből

7. Láncz Sándor: Kiállítás a pénzről
Művészet / művészeti folyóirat, Budapest 1980 április

8. KAPCSOLATOK / Szerkesztette: Bak Imre és Zelnik József (vitaanyag)
kiadója a Népművelési Intézet, Budapest 1980 május
- E dosszié második füzete a Múltidézetek című tanulmánygyűjtemény (melynek szerkesztője Beke László volt), második fejezetében - a TERMÉSZETI NÉPEK - AVANTGARDE MŰVÉSZET cím alatt - közli Caroline Tisdall: Joseph Beuysról - Egy telefonbeszélgetésből című interjuját (mely Beuys korai rajzaihoz fűzött kommentárjait tartalmazza); továbbá két tanulmányt: Caroline Tisdall: Zsírról, Mézről meg a többiről; illetve Tisdall: Joseph Beuys/Kojota című írását
- a KAPCSOLATOK dosszie - mint alcíme is jelzi - VITAANYAG, egyfajta belső szakmai nyilvánosság számára sokszorosított publikációként jelent meg

9. "Én egy egészen rámenős nyúl vagyok"
- Brigitt Lahan és Robert Lebeck interjúja Joseph Beuys-szal, Stern, 1981 április 20.
 - a kézirat fordítója ismeretlen, a dokumentum az Artpool gyűjteményében található

10. Christiane Wermke: A 7. Kasseli Documenta / beszámoló - szubjektív séta
Mozgó Világ / irodalmi és társadalomelméleti folyóirat, Budapest 1983/2
 - a göttingni születésű szerző ebben az időben a budapesti Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem ösztöndíjasa volt.

11. K. J. (Klaniczay Júlia): Artpool's Art Tour (részlet)
AL: 3 (Artpool letter/ Aktuális levél - szakmaközi művészeti munka
GALÁNTAI / ARTPOOL / BUDAPEST), 1983 március
 - az AL a 80-as évek első felének egyik legjelentékenyebb művészeti szamizdatja volt, mely 1983 februárja és 1984 februárja között nyolc számot publikált. Az AL egy-egy száma természetesen nem a kiadványban deklarált 50-50 példányban jelent meg, hanem az igényeknek megfelelően újrasokszorosítva, számonként többször 50 példányban.

12. Hegyi Lórand: Az expanzió után I.rész / Fejezetek a hetvenes-nyolcvanas évek művészetéből:
Joseph Beuys és az antiművészet néhány kérdése Mozgó Világ / irodalmi és társadalomelméleti folyóirat, Budapest 1983/4

13. Hegyi Lóránd: Új szenzibilitás / egy művészeti szemléletváltás körvonalai
Gyorsuló idő sorozat, Magvető Könyvkiadó, Budapest 1983
- a kötet első fejezete, a JOSEPH BEUYS "TÁRSADALMI SZOBRÁSZATA" ÉS AZ ANTIMŰVÉSZET JELENSÉGE lényegében azonos a 12. szám alatt jelzett folyóiratpublikációval

14. Perneczky Géza: HOGY VAN AVANTGARDE HA NINCSEN - VAGY FORDÍTVA I-II, Köln 1983
 - a Nyugat-Németországba emigrált művészettörténész szerzői kiadású könyve, melynek újrakiadásáról - mindkét kiadás fénymásolás útján került sokszorosításra -  az Artpool gondoskodott (Budapest, 1984). A publikáció két kötetből áll, melyek közül az első Perneczky tanulmányait tartalmazza. Ezek közül az egyik - a MÉZPUMPA című - hosszabb esszé Joseph Beuysról, a másik pedig - LEVÉL A 7.DOKUMENTÁRÓL -, ugyancsak teljes terjedelmében Beuys-szal, illetve a 7000 tölgy című művel foglalkozik. A Mézpumpa-esszé később A próféta, mint művészi jelkép - Joseph Beuys a nyolcvanas évek művészetének közepén címmel jelent meg a Vigília című folyóirat 1987 márciusi számában.

15. "ITTAZTÁNFŰNEMTEREM" - Emmy Grant (Substence - Level - Standard - Project)
SzNOB International; Budapest 1985
 - e szamizdat publikáció az 1975-től emigrációban élő Szentjóby Tamás budapesti barátainak küldött leveleit tartalmazza. A kiadvány Szentjóby tudomása és beleegyezése nélkül került kiadásra, szerkesztője és kiadója Pap Tamás volt. A majd tíz év leveleiből szerkesztett szöveg több helyen is utal Beuysra, illetve Beuys műveire.

16. Helyettes Szomjazók: Világnézettségi magazin No 5, Budapest 1985 január
 - a Helyettes Szomjazók művészeti csoport 1984 szeptemberétől kezdve jelentette meg művészeti szamizdatjait, melyekből 1986-ig nyolc kiadvány jelentet meg, számonként 100-120 példányban. Az 5 számban publikált Daniel Spoerri és Joseph Beuys között folytatott beszélgetés forrása az Edition Hundertmark JOSEPH BEUYS 1a gebratene Fischgräte cimű kötet - Berlin/Köln 1972 -, illetve ennek 1982-es második kiadása. A szöveg fordítója Tilgont Irma volt. A beszélgetés folytatásának közlésére nem került sor, a teljes szöveg fordításának kéziratát a Liget Galéria archívuma őrzi.

17. Szabó Máté: ZÖLDEK, ALTERNATÍVOK, KÖRNYEZETVÉDŐK
Gondolat Könyvkiadó, Budapest 1985
 - a szerző a nyugati zöld mozgalmakat, illetve azok történetét ismerteti, s ennek keretében
az ELMÉLETI-POLITIKAI PROFILOK című fejezetben tér ki bővebben Joseph Beuysra

18. JOSEPH BEUYS 1921-1986 (összeállította Nagy Zsolt)
az EL (Egyetemi lapok) mellékleteként, Budapest 1986
 - Beuys halálát a magyar sajtó - ezt a publikációt és a 19 szám alatt jelzett írást leszámítva, tudomásom szerint - nem reflektálta; illetve Beke László volt az, aki a Magyar Rádió Petőfi adójának Láttuk, hallottuk című heti művészeti szemléjében - a műsor szerkesztője Rózsa T. Endre volt - megemlékezett Beuysról, s beszélt az életmű jelentőségéről (ezzel összefüggésben ld még a 24 szám alatti jegyzetet)

19. Jürgen Hohmeyer: "A TEHERVISELŐT KELL ELŐSZÖR FELSZABADÍTANI" - Joseph Beuys (1921-1986)
új symposion, TÁRSADALMI, MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, Új-vidék (Novi Sad) 1986/1-2

20. Beke László: Műalkotások elemzése a gimnázium I-III. osztálya számára
Tankönyvkiadó, Budapest 1986

21. Tandori Dezső: Beuys és a képmagyarázás (1985)
 - Tandori e verse A BECSOMAGOLT VÍZPART című kötetben jelent meg, Kozmosz Könyvek, Budapest 1987
(a verset Beuys "wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt" című akciója - Galerie Schmela, Düsseldorf 1965 - ihlette, melyre Tandori egy 1990-ben írt, s 1991-ben publikált versében is visszatér, ld. 26 szám alatt)

22. JOSEPH BEUYS: "POLENTRANSPORT 1981"
Budapest Galéria, Budapest 1989 - Joseph Beuys első önálló magyarországi kiállításának katalógusa (a kiállítás 1989 március 3 - 31-ig volt megtekinthető)

23. Babarczy Eszter: Beuys, halála után
Nappali ház, MŰVÉSZETI ÉS IRODALMI SZEMLE, 1989/2
 - a fiatal művészettörténész egyik első publikációja, az ugyancsak fiatal szerkesztők által 1989 júniusában indított lap második, 1989 októberi számában (az írás később megjelent Babarczy Eszter: A ház, a kert, az utca című kötetében is; JAK füzetek 87, Balassi Kiadó, Budapest 1996)

24. BERCSÉNYI 28-30 / 1983-87
A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar Kollégiumának időszakos tájékoztatója, Budapest 1990 - e kötet a Bercsényi korábbi kiadványaihoz hasonlóan a kollégium szellemi és kulturális életének egy-egy időszakát foglalta össze almanach-szerűen. Ebben található az addigi legátfogóbb magyar nyelvű publikáció Joseph Beuys életművéről, jóllehet mint egyetemi kiadvány nem volt hozzáférhető a szélesebb nyilvánosság számára. Az összeállítás szinte teljes egészében fordításokból áll. Első ízben jelenik meg magyar nyelven az "Aufruf zur Alternative", és a "Schütze die Flamme / Dank an Wilhelm Lehmbruck" címen ismertté vált beszéd, továbbá számos más interjú és tanulmány szövege. E több, mint 40 oldalas anyag szerkesztője és egyik fordítója Ertsey Attila volt. A munka eredetileg a Beuys halálát követő hetekben kezdődött, amikor a kollégium galériája - amely egyébként az alternatív és experimentális művészet legjelentősebb fóruma volt a 70-es évek második felétől a 80-as évek közepéig -, a kortárs magyar művészet legprogresszívebb alkotóit kérte fel egy Beuys emlékére rendezett kiállításon való részvételre. A bemutatót - emlékezetem szerint - 1986 májusában sikerült megrendezni.

25. Ressource Kunst / Erőforrások - Die Elemente neu gesehen / Újraértelmezett elemek a művészetben
Műcsarnok, Budapest 1990
 - a Műcsarnokban megrendezett azonos című kiállítás kapcsán az eredeti kötet - DuMont, Köln 1989 - mellékleteként megjelent fordítások közül Georg Jappe szövege hivatkozik Beuysra

26. Tandori Dezső: MI MEG MIAJ FELJEGYZESK MEG VANAK LATINI AKARM: GYUÖJTO VERS
a 21 számnál jelzett későbbi Tandori vers, megjelent Tandori Dezső: KOPPAR KÖLDÜS
Holnap Kiadó, Budapest 1991 - itt jegyzem meg, hogy a Tandorinál fiatalabb nemzedékhez
tartozó költő, Solymosi Bálint is publilkált nemrég egy esszénovellát, melyben Beuys vonatkozások vannak (Solymosi Bálint: Andy Warhol: Portrait of Joseph Beuys Solmosi Bálint: Detonáta; Orpheusz Kiadó, Budapest 2000)

27. Erdély Miklós: (Nürnberg - Beuys)
Erdély Miklós: Művészeti írások - Dosszié sorozat, Képzőművészeti kiadó, Budapest 1991
- Erdély Miklós (1928-1986) a magyar neoavantgarde egyik legjelentősebb személyisége volt, képzőművész, költő, művészet-teoretikus, művészet-pedagógus, független filmes, és építész. Az Erdély művészeti írásait publikáló posztomusz kötet ez esetben egy a hagyatékban talált kéziratot közölt első ízben

28. Perneczky Géza: "Talán egy újjászületett barlangfestő vagyok..." - a 14 szám alatt jelzett publikáció szerzőjének ez eredetileg a Népszabadság című országos napilap 1992 február 8-i számában megjelent cikke. Az írás utóbb Perneczky Géza: Zuhanás a toronyból - válogatott írások 1983-1994 című kötetében is megjelent (Enciklopédia kiadó, Budapest 1994)

29. Joseph Beuys: Projekt Westments - Faksimiles as den Skizzenbüchern Joseph Beuys. Nyugati ember projekt - fakszimile lapok a vázlatkönyvből kiállítási meghívó, Goethe Institut Budapest 1993

30. Patrick Beurard: Joseph Beuys és Rudolf Steiner: Leszámolás egy tabuval - Balkon / kortárs művészeti folyóirat, Budapest 1994/5

31. Nagy Pál: A túlélés művészete / a művészet túlélése Joseph Beuys retrospektív a párizsi Centre Georges Pompidu-ban - Balkon / kortárs művészeti folyóirat, Budapest 1994/10

32. Joseph Beuys - kiállítási meghívó, Ludwig Múzeum Budapest, 1995 december

33. Karátson Gábor: Téli Beuys - Új Művészet / Art Today, művészeti folyóirat, Budapest 1996/6 - június

34. 1993/157. Medve András - Liget Galéria: 1990/1995, Budapest, 1996
 - az 1992 novemberében készitett beszélgetés felidézi az 1972-ben Düsseldorfba emigrált
magyar művészházaspár - Baksa Soós Krisztina és Medve András - személyes találkozásait
Joseph Beuys-szal. Ugyanennek a beszélgetésnek egy ebből a publikációból elhagyott, de ugyancsak Beuysra vonatkozó részletét közli a Balkon 2001/6-7 száma, ld 55. szám alatt.

35. Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban / a kezdetektől napjainking - oktatási segédanyag,
Veritas Kiadó, Győr 1997
 - a kötet a tíz évfolyamos alapfokú iskolák 5-10 osztályos tanulói, illetve gimnazista diákok számára készült, e melléklet csupán a Beuys munkásságát érintő fejezetekre korlátozódik

36. Heiko Klein: Joseph Beuys és a középkor - beszámoló a kölni kiállításról
Új Művészet / Art Today, művészeti folyóirat, Budapest 1997/ nyár

37. Perneczky Géza: Schloß Moyland - A világ legnagyobb Beuys gyűjteménye
Balkon / kortárs művészeti folyóirat, Budapest 1998/ 1-2

38. Szőke Annamária: Diagramok: gondolat-térképek / bevezető egy "kép"-esszéhez
Diagram / gondolat-térképek, Artpool - Műcsarnok, Budapest 1998

39. Kovács Ágnes: "Az akadémia ott van, ahol én vagyok" - Joseph Beuys az "akadémikus"
Új Művészet / Art Today, művészeti folyóirat, Budapest 1999/9 - szeptember

40.Ertsey Attila: A Joseph Beuys szeminárium elé;
"A misztériumok a főpályaudvaron vannak" - Spiegel beszélgetés Beuys-szal az antropozófiáról és az emberiség jövőjéről; Kiáltvány - "A kreativitás és interdiszciplináris kutatás szabad nemzetközi főiskolájának" megalapozásáról; Tanterv; Joseph Beuys: Beszélni saját földünkről, Németországról (Sprechen über Deutschland) - részlet; Joseph Beuys: "Óvd a lángot" / az ember meleg-karakteréről ( "Schütze die Flamme", illetve a "Dank an Wilhelm Lehmbruck" címen ismertté vált beszéd)
- a 24 szám alatt tárgyalt kiadvány szerkesztőjének publikációja a Szabad Gondolat / az antropozófia, a nevelésművészet és a szociális élet folyóiratában Budapest 1999/2-3

41. Bihari László: Az emberarcú Kapitalizmus? - Ewald Rumpf professzor a "harmadik útról"
Magyar Hírlap / politikai napilap, Budapest 1999 november 13.

42. Joseph Beuys: Nordischer Frühlung / Északi Tavasz
- Tandori Dezső publikálatlan fordításának kézirata a Liget Galéria archívumából

43. Kivonat egy beszélgetésből Joseph Beuys és Friedhelm Mennekes között Krisztusról,
1984. március 30-án, (a Majna parti) Frankfurtban
- publikálatlan fordítás a Liget Galéria archívumából (fordító: Ferjentsik Viola)

44. Joseph Beuys: Mézpumpa a munkahelyen / Peter Schata esszékiállítása
Halas István és Peter Schata fotóival
 - a Liget Galéria kiállítási meghívója, Budapest  2000 október

45. Peter Schata: Joseph Beuys: Mézpumpa a munkahelyen (documenta 6)
 - Győri Lívia fordítása eredetije a Liget Galéria archívumában

46. Lili: Munkában a Mézpumpa - avagy Joseph Beuys-szimpózium a Műcsarnokban
Pesti Bölcsész Újság, az ELTE BTK lapja, Budapest 2000 október 24.

47. B.L (Bihari László): Beuys-szimpózium a Műcsarnokban
Népszabadság / országos napilap, Budapest 2000 október 25.

48. Balázs Attila: Hogyan magyarázzuk a képeket egy döglött nyúlnak?
- Joseph Beuys-szimpózium / Mézpumpa a Műcsarnokban
Magyar Narancs / politikai - kulturális hetilap, Budapest 2000 november 2.

49. Bihari László: Hol vannak az egyetemisták?
Népszabadság / országos napilap, Budapest 2000 november 18.

50. Várnagy Tibor: A kutatás kereszttüzében / Beuys-szimpózion a Műcsarnokban
Műértő 2000 december

51. Matthias Bunge: Joseph Beuys / Plasztikai gondolkodás - Hírverés egy antropológiai művészetfogalomnak 1-2 rész
Balkon/ kortárs művészeti folyóirat, Budapest 2000/10 és 2000/11

52. Dieter Koeplin: Interjú Joseph Beuys-szal 1976. december 1-én
Balkon/ kortárs művészeti folyóirat, Budapest 2000/12, 2001/1

53. Szabó Erik: BEUYS MŰVÉSZETÉNEK ÖKOLÓGIAI VETÜLETE
Ökotáj 27-28. szám

54. Volker Harlan: Mi a művészet? / Műhelybeszélgetés Beuysszal (fordította Király Edit)  Metronom Kiadó, Budapest 2001

55. Várnagy Tibor: Beuys magyarul - végre!!
Balkon/ kortárs művészeti folyóirat, Budapest 2001/6-7

56. Lucrezia De Domizio Durini: A filckalap / Joseph Beuys / Egy elmesélt élet (fordította Erhardt Miklós)
Kijárat Kiadó, Budapest 2001

57. Várnagy Tibor: Joseph Beuys magyarul
Élet és Irodalom / Irodalmi és politikai hetilap, 2001. október 5.

56. Lucrezia De Domizio Durini: A filckalap / Joseph Beuys / Egy elmesélt élet (fordította Erhardt Miklós)
Kijárat Kiadó, Budapest 2001