VISSZA A LISTÁHOZ
http://artportal.hu/
videó előzetes / promo video
Cosmos Geo, Ph. D. hallgató (OR-ZSE):
Vendégszeretet: avagy  a „szeresd a másikat” bibliai üzenete a kabbalában
finisszázs: Geo Cosmos & Thomas Manchester, 2011. márc. 24. (video)
 megnyitó, 2011. február 24.

 
    Dédnéném írja Naplójában: „Azt tudod, hogy a nagyváradi  szomszédunk, Rómer Flóris unokahuga volt a kis Mary, és Romer a tanára volt Ferenc Józsefnek fiatalkorában, majd a börtönből kiszabadulva az áldott emlékű  Rudolf főhercegnek is. Ott a kalapszalonban ismertem meg Laura Hayman-t is, Proust és a szerb Alexander cár barátnőjét. A cárt 1934-ben lőtték le, s Laurának bemutattam Bálint Klárit, akinek Szerb Tóni udvarolt később. A cár is hitt abban, hogy a szívében ő a Messiás, Dávid, a Szeretett.
    1934-ben Marseilles-ben megismertük Lord Mountbatten-t is, az indiai alkirályt  is, aki szintén Palaiologos-rokon, s akit aztán 1979-ben Dublinban robbantott fel egy merénylő. Mert ő is  szívében hordta a Messiás rangját.
    De ahhoz, hogy ne segítse őt, a főherceget (majd a cárt, s az alkirályt)  a zsidók pénze (nem az etnikumra gondolok, hanem a szó igazi értelmére, hogy jó-adó vagy jóhidi) és a  pár bemagolt héber imádság, ahhoz az is kellett, hogy napról napra, évről évre egyre több vallásos zsidó hagyja abba az imádkozást.
    Ehhez egy erkölcsi erjedést kellett kihasználni, a férfiak elbizonytalanítása volt az elsődleges  cél.  Mindhárom uralkodóról különös pletykák keringtek, talán az udvari neveltetés apa-hiányos jellege miatt túlzottan bálványozták a férfi barátaikat, és szorongtak a nőktől, vagyis megcsalták feleségüket.
    Ebből a célból át kell értelmezni a Biblia legendáit, hiszen ezek még az ateisták világfelfogására is hatnak valamennyire.
    A misztikus kabbala egyik alap-meséje, a Hét Király halála a Bibliában és a Zóhárban az új, nem egocentrikus, szemlélet kialakulásának kezdetét jelképezi. Az ego hét királyságának halálára utal e legenda.
    A tervezett könyvben három valódi uralkodó meggyilkolásáról is szó lesz, amelynek valamilyen módon köze volt három Szerb nemzedékhez. (Ne felejtsük, a három felső – vagyis értelmi, vagy „adakozó” - szférabeli Király nem pusztul el a Szellem Birodalmában, s éppen ezért kell a Földön elpusztulniuk.)
És voltak családi gyémántok a merényletek megszervezéséhez, amelyek vándoroltak városról városra.

    Két ellenséges család, amint egy elveszett gyémántos szelencét üldöz a fél világon át.
 
    Rudolf főherceg attól tartott, hogy ha már megörökölte a „Jeruzsálem hercege” címet, és így esetleg olyan közvetlenül kerül a Lét Ura Cádikjának színe elé, mint egy dávid-házi „zsé” is. Anyjától, Sissytől hallotta, hogy az „isten” névnek (a Jehovénak) héberül jelentése van. JöhöWőH, azaz Jövő. És bárki lehet tehát jőhodi, azaz „zsidó” azaz jövő-hódoló. És ezért a szívében mindenkinek van egy olyan pont, ami azonos a Messiással, Dáviddal.
    Nehogy Rudolfot a nem-helyes imádkozása miatt a Halál Angyala hamarabb elérje, kérte Sissy, az édesanyja, hogy a kanonok tanítson nekik a zsék szokásaiból, a Kabbalából. A kanonok viszont megpróbálta Mary felé fordítani a fiatal  férfit.
    Emma néném pedig abban is bízott, hogy Baltazzi gróf lesz hatással a főhercegre, egyfajta pótapaként és ezáltal visszanyeri bizalmát a nőkben. Azt nem tudták, hogy mióta ezt a tanulást és a vele járó jelképes diétát elkezdte, zavarai elmúltak. Persze az is lehet, hogy a gyógyulást a titokzatos jövő jelentésű „jehove” istennév használata okozza, amit anyjától, Sissytől tanult ugyanakkor, mint a diétát. A Jehove szó rímel a jeohév-ra, ami szeretendő-t jelent. A Lét Ura a  Szeretet?
    Anyját Sissy-t, barátja, Rotschild álnéven és álruhában bemutatta valami Aslag  nevű rabbinak Varsóban, aki a Zóhárt magyarázza.
 

     Emmuka dédnéném Naplója szerint  arra volt kiváncsi, hogy mi módon hatnak ezek a rejtélyes és legendás messiási hatóerők akkor is, ha senki nem tud róluk. A feltételezés egyszerű: ha valaki keresztény vagy fél-keresztény dávidháziként nem értesül az olajos felkentségről, amely a yin-yang örök jelképéhez hasonlóan a férfi-női /adás-kapás/ egység  jelképe, akkor nagy esélye lesz egy belső meghasonlásra. És hogy képtelen lesz  békés és önzetlenségre alapuló kapcsolatban vagy házasságban élni. A Sissy-féle négybetűs  istennév titkolandó. Az is, hogy a négy betű mindegyike az Önzés egy fokozata. Mert az „Én” (az Ego) az éppen a Lét és a Nemlét határa. Vagyis a Leendítő, a JHVH van rabságban az Egóban.
     Így aztán,  akit így nevelnek, eltitkolva a lényeget, s azt sejtetve, hogy csupa ostoba tiltás az egész zsidó szokásrendszer, az nem érti, és persze haragudni fog a Lét Urára és a zsidókra (isten népére) egyaránt. És lázadni fog a hagyomány ellen.
 
    Ezért vettem körül magam zsidó rabbik vagy nem-zsidó Kabbalisták  leszármazottaival. Ezért mentem hozzá a szegény megboldogult  Spitzer-hez. És távcsövén figyeltem az imádkozó lubavicsi csodarabbit, a nemzedék cádikját, Schneersohn rabbit és Aslag rabbit, akik a Kabbala szent könyvét, a Biblia magyarázó  Zóhárt tanulták. Mivel legyőzték egójukat, egymást Dávidnak (Kedvesnek) vagy éppen Adamkadmónnak (A közös ős-lélek nevén) szólították. A Gróf ezt lefordította görögre, Geokozmosz-ként használta és átadta tanítványainak. Széchy Mária fiatalon, még Bethlen fejedelem menye lévén első házasságában megtanulta egy olaszhoni táncmestertől a kód elolvasásának titkos módját.”
    Don Diego de Estrada írja a Bethlen-udvarról (1630):
    „Vacsora után a fejedelemasszony szobájába hívattak…tanítsak meg nekik néhány táncot. Hat lovagnak és hat hölgynek, ez a hat hölgy pedig Spitzer asszony, egy gyönyörűséges zsidó nő, a fejedelem unokahúga, egy baronessz, valamint  a fejedelem fivérének és unokaöccsének a felesége (Szécsi Mária), az urak a fejedelem unokafivérei, István gróf, és sógora, Rákóczi gróf és én voltunk. Ekkor lépett be huszonnégy apród, csinos és drága ruhában, kezükben fáklyákkal, kis bőrpajzsokkal, játéklándzsákkal. Mikor pedig a lándzsajáték véget ért, nagy hirtelenséggel egy bikának öltözött táncos rontott a terembe…Böködték és az egész terem harsogott a kacagástól!”
 

    Azt is megtudtam, hogy egy távoli rokonunk, egy Teleki gróf Afrikában, pontosabban Etiópiában jelen volt, amikor kiűzték az olaszokat.
    Teleki gróf  megismerkedett egy fegyverkereskedővel, valami Arthur Rimbaud, aki állítólag fiatalon verseket is írt Verlaine-nel, Ady mesélt róla Beátukának is. És ő volt a keresztapja az ottani törzsfőnök fiának, a kis Hailé Szelassziénak, aki pont most, 1889-ben született. És ők azt mondják, Sába királynőjének leszármazottai ők, az igazi Izraelé, a Felső Erő /Jasar-él/ Harcosai ők, a Rasztafari.
    A Cádik küzd a Leviatánnal. A belső Jó-hódoló a Fáraóval, (akinek Fáj-a-jó) és az Ego az Altruistával. Ego-pont az Észráél-lal.
    Az Adamkadmón birkózik a Geokozmosszal.
    És a geokozmikus Nukva (a Nőstény) a gonosz  Sárkányanya rátámad a Fiúra, a  Rövidarcúra. /azért hívják így, mert az Arc az a Bölcsesség, a felső Fény, ami csak akkor ad nekünk megvilágítást, ha ellenállunk /szerub/. (Ezért vette fel a rokon Spitzer család egyik ága a Szerb nevet.)
 

    „Akkor már pedig nagylány voltam, értettem sok mindent. Csak azt nem, hogy miért kell bárkit megölni. És pont a zsé-ket! A Lét-adó elsőszülöttjeit! Akiktől a  Megváltó (Gaál) szó is származik, meg a felkentünk, a Megmentő(Jésu) és minden, a mi szent! A jövendőbelim ősei!
    A Talmud olvasása is mindennapos elfoglaltságuk. Itt olvassák a Baba Kamma traktátus 47b lapján (ahol az állatok által mokozott károkról esik szó): „”…és ha az állat gabonát eszik és hasmenése lesz és meghal…”. Az Öklelő Ökör a gonosz Másik Oldalon szemben áll Ábrahám Kelyhével. „
    „Jehuda Aslag rabbi (1889-1954) Zóhár-bevezetésének  részletei jönnek itt, mert Klári mama /Szerb Antalné/ szerint ezt tanulmányozta C.G. Jung,  s a szomszédunk, Nijinsky is mesélt róla. Meg Tábor Béla, Tóni bácsi barátja. Aki szerint minden más létezőt úgy kell szeretni, mint önmagunkat. Ahogyan Tábor írja „Személyiség és Logosz” című könyvében:
    „A   van   és   a   nincs   határa   az   „én”:
létezni   annyi,   mint   megnyílni   a    második   személynek.
Gondolkodni annyi, mint tetten érni magamban a szétszóródást az én-birtoklás görcsét …„ Az Ego-pontot, az Egyiptomot, ahonnan menekülni kell. Az Észráél felé. Klári úgy emlékezett, hogy Tóni ezt úgy fejezte ki, mint a preromantika (és más korok)  szellemét, mondván „az emberi individuum a világot mozgató szellem székhelye”.

    Ennek az adás-kapás viszonynak a szerkezetét magyarázza el a Kabbala ősi tanítása.
Minden Parcuf felső szintre (Galgalta-Enájim – Koponya-Szemek ) és hátsó fertályra (Ozen-Hotep-Pé azaz AHP, más néven achorajim, fenék) oszlik, s az
alsó, hátsó rész teljesen megfagy és összeomlik, a benne uralkodó Hét Király pedig meghal. A felső szférák Három Királya azonban nem törik össze. ”
     Löw Immánuel, (Kozmosz üknagybátyja) 1934.
    „Az örökkévaló négybetűs tulajdonneve a legelvontabb eszmének kifejezője. Magának a létnek, az örökkévaló, kezdettelen és végezettelen létnek a neve, annak, aki volt, aki vagyon és aki lészen. Örökkön örökké. Ez a neve titkolandó, rejtező. Nem ejtjük ki betű szerint, hiszen csak apánk nevét is tiltja kiejteni hagyományunk törvénye. A teremtő csodáit hirdeti a pikkelyszárnyú pillangó, a hímporos lepke, a virágpor szemcséit mézre gyűjtő, hazahordó ízeltlábú méhe. Őt hirdeti a  fecskeváró tavasz, a függő cinege fészekfonó kicsiny csőre, a hódnak szállásvájó karma, a vakond alagúttúró készsége.
    Ő maga a létkeltő Lét. Aki uralkodik a világűr végtelenbe mélyülő távjain. Őt keresi ünnepen a lelkünk…őt keresi szívünk imádsága, keresi lelkünk a szeretet istenét, aki az emberi nemet megszenteli szeretetével. Hozzá küldöm imámat, hitem ád feléje szárnyat, hogy ünnepelve elfeledjek földi bút és árnyat.„
Talán ha sikerült volna ezt a belső titkos tant elterjeszteni, szegény Rudolfot sem találja el akkor a Baltazzi golyója! Hiszen akkor felfogták volna, hogy a másikban ott él a Józós, a Messiás és ezért szabad szeretniük egymást, nem kell szégyenkezniük…És akkor miért is kéne megölni bárkit? Már ha nem Mary kis ezüst pisztolya volt az…
 

     Sárközivel nagy közös beszélgetés: van-e erkölcsi jogosultsága az ilyen földi  szerelemnek? Lélekben mindenki félvér. Hiszen mindenkiben harcol a Józás-Késztős, a Jó-adó jóhidi  zsidó mélyebb én-rész a gonosz önző Káosszal, a Fáraóval, az egóval, a démonokkal. Észráél Egoptommal. „Szerdán mindig a szüleimmel, aztán a  Kecskemétiékkel (mindenki csak Kecskének hívja őket)  találkozunk.  Kezdem nem érteni,  mi értelme, hogy fiú fiúval jóba legyen?  És mégis, borzasztó, hogy a  szerelem élményére csak egy forma van: a Pico-féle romantikus reménytelenség. Nem tud akarni, hiányzik a szenvedély – vagy engem nem tud senki pathetikusan szeretni, s ez lehangol.
    Nagyszerű beszélgetést folytatok viszont  Halász Gáborral a végső problémákról: Különvált Lét és Érvény, Természet és Szellem: ezen fordul meg minden.   Amikor mi a Kecskékkel látogatóban voltunk Beáta néninél, és  kijelentettem, benne mindennek vége van, vagy rövidesen vége lesz, mert bisexualis periódusba jutottam. Nevetve vigasztalnak, ugyan, Klára, nem, dehogy! Tudom, ez csak az apahiányom kifejeződése, de zavar. „(Szerb Antal Naplója)
 
    Igen, kis társaságot fog maga köré gyűjteni, hogy a megfelelő embereket megtalálja.  Át kell végre beszélni ezeket a furcsa új dolgokat.
    Hogy a betűk mind számok. És a világban minden leírható számtani műveletekkel. Tehát érdemes lenne megfigyelni, hogy melyik órában melyik zsoltárt mondják annak a  vallásnak a hívei, akiknek az „isten-neve” a legegységesebb és a legősibb. És a legőszintébb, hiszen „leendítő” a „jehove” jelentése. Vagy egyszerűbben: Jövő. Ami rímel a szeretet jelentésű „Jóhév”-re is.
    És valahogy ha nem is a szavak jelentése, de az elénekelt hangok rezgése igenis befolyásolhatja az eseményeket. Amúgy minden hang szám is egyben. És mindez a haszid csodarabbikat és babonás, elmaradott szakállas pajeszos imarojtos udvartartásukat segíti?
 
     S egy szó, mely eddigi  imádságaimban üres szó volt eddig, megkapta helyét ebben az egységben, képzelet és valóság határán, félve ejtettem ki a JöHWőH nevet, a Jóhívót, mint ismeretlen apáét, megdöbbenéssel. Tudtam, mert Saint Germain, talán a fal mögül, talán hipnózissal, de elárulta: minden hang és gondolat matematikává válik, Isten szavává, olyan isten szavává, akit a történelem végén mindenki elfogad. A házak, az erdő, a cement, a vas, a molyette toll a félrecsúszott kalapon, a császár, mind egy fogalom alá rendelődik. Az Adás fogalma alá. A férfi oldal. Az adás és a kapás vágya hozza létre a belőlünk kivetülő jelenségeket magunk körül. Ez az egyetlen teremtmény. A Kapás Vágya. Az önzés.  A női oldal.
    A követelések. Hogy még-még-még. Gazdagságot, nemiséget, szeretetet, még-még-még.
    A Saint Germain grófja ráhagyott távcsövével médiumként nemcsak a robot-automata külvilágot, ceruzát, tollat, verset, papírt, cigarettát, dugóhúzót, fogpiszkálót, malátacukrot, aszpirint, lapos ivópoharat veszek ki a távolban. Hanem főként önzést, önzetlenséget, kitartást, hódolatot, értelmet, bölcsességet, nemzést, díszítést, koronát.
    És láttam azt is, hogy melyik érzelem szférája melyik bibliai betűnek felel meg.   És melyik testrésznek.  Csak az érzelmeket teremti a Jóhívó.
 

    Az önzetlen szeretet, az adás  szótlan imái viszont egyben tartják a láthatatlan gólemet, a Megtestesülő Megmentőt, az Ád-ám Kádmónt, aki   sok lélekrészben (vágyban) újra megjelenik. Mint Józós Késztős.
    És ezért a dávidi sarjakat s köztük elsősorban a lubavicsi Rebbe családját kell figyelni, akkor is, amikor már régen kitértek, vagy a názáreti rabbi Kabbalista utódainak evilági tanait hirdetik.
    Hogy megfeleljenek nekünk, a tíztörzsbeli (nem etnikai jóhidi) Saint Germain utódainak.
 

    Emma néni ezt az egész spirituális kérdést bonyolultabbnak képzeli, mondja, és hörpint a kávéjából:
    – Ha az ősi szövegek egy szava egybeesik egy ténnyel (mint a teremtő a létigéből képzett jehove szóval), akkor a köré szőtt történetek szavai,  a szférák nevei is  varázserejűek, létrehozó erejűek lesznek. Mind érzelmeket hordoznak. Például a Józós név. Ha nem latinul mondják, a gyilkosok nyelvén. Megvéd a nem kívánt vágyaktól.   És a legfőbb név, a Jóhívó.  Kimondóit megvédi  az igazak imáiból (a jóhév-ből, a szeretetből) összeálló Gólem, a minden nemzedékben megjelenő isten-emberi Báb.
    Tegnap Laura Haymannal sétáltunk a  tengerparton és azt mondta, ezt a többieknek ne említse a kávéházban, mert megszólnák. És azt is újra elmesélte, hogy egyetlen nagy szerelme volt életében…Nem, nem Proust. Hanem a jugoszláv  cár, Alexander.   Vele szeretne találkozni most, miután három évtizede nem láthatták egymást.
    Rávenné újra a liszt-diétára. A népnek is jót tenne, ha értesülne erről az egoista vágy-csökkentő módszerről. A cárra hallgatnak sokan. Mások is megtudnák, hogy a lisztben ópiátok vannak és a Kabbalista diétától sokan megnyugodnának. A háború ellen úgy is lehet tenni, ha az emberek lelke nyugodtabb lesz. És önzetlenebb. Ha a férfiaknak nem kell extra bizonygatniuk, hogy férfiak.
 
    A cárt nem találta volna el a golyó, ha Klári hamarabb elkezd dolgozni az érzelmi zűrzavarán. Hiszen azért fordította félig balra a fejét, mert megpillantotta Laura Hayman-t a tömegben, aki viszont épp Arjuni Ferkót nézte.
    Minden pillanat számít. Minden pillantás.

    Az egyik mellékutcában tanulás, éneklés hangjai szűrődnek ki egy alacsony házból, a haszidok tanulják a Zóhárt.  Ahogy C.G. Jung is mesélte Nijinsky-nek a szomszédunkban : ha valaki elkezdi kérni (másokkal tanulás közben) a  belső teremtőt, hogy változzon meg, legyen benne józás-késztés, akkor lassan új belső Dédatya és Dédanya, Nagyapa és Nagyanya, Anya és Atya alakul ki, lassan, előbb szopós csecsemő, (Jöniká) szinten, aztán kiskorú majd nagykorú lesz és mindegyik archetípus vagy Arculat (parcuf) egyben a fontos számokat, szférákat is tartalmazza: a Kedvességet (heszed) gvurát(szigort) a szívnél és a lábaknál a Kitartás /Nihij/ meg a Hódolat /Hod/ kelyheit.
    Amikor szétrobban az önzés „hátsó része”, a hátsó fertály, akkor meghal a  Hét Király. (Minden szférában az Önuralom, a malkut szintjén működik egy uralkodó, egy  király.)


Cosmos Geo: K-BLABLA - finisszázs: Geo Cosmos & Thomas Manchester, 2011. márc. 24, Liget Galéria

    Ahogy  Aslag rabbi írja:
      „ És ezzel az Atya-s-Anya valamennyi Áchoráim-fenék-része [hátulsó fele], vagy másnéven ÁHÁP-fenék-je [Ózen (fül), Chotem (orr), Pe (Száj)] befejezte az ereszkedését. Mivelhogy, mikor a Melech Há-Dáát Király tört el, akkor az Atya-s-Anya-ban csak a Keter-Korona szinthez tartozó ÁHÁP-fenék semmisült meg? mikor a Melech HáHeszed tört el, az Atya-s-Anyá-ban csak a Hohma-Bölcsesség szinthez tartozó ÁHÁP-fenék semmisült meg? s mikor a Melech HáGvurá-Szigor Királya tört el, az Atya-s-Anya-ban a Bíná-Értelem szinthez tartozó ÁHÁP-fenék semmisült meg? mikor pedig a Tifferet-Díszítés Felső harmada távozott el, úgy akkor a  Fiú-Rövid Arcú szint ÁHÁP-fenék-je semmisült meg.

    – Nem lehet, hogy ez az a regény, amit a  Dixitől elvettek a rendőrök még a hatvanas években? – kérdezi Dina Gasmi, az izraeli nyomozó. –  1889-ben Rudolf főherceg volt az egyik messiás-jelölt, ezért ölték meg. Erről szól a szöveg.  Úgy tűnik,  a Királyok Halála az egy fontos Kabbalista fogalom, az Ego legyőzését jelenti. És a kabbalisták a Szeretett Fiú, a felkent messiás, a Józós  körül forognak, mert apahiányban nőttek föl. Ezért ülnek egymással háttal tanulás közben, hogy a belső gyerek megkapja az érintés általi érzelmi elfogadást. És ezt próbálják gyógyítani a liszt nélküli diétával is.  Ez egy titkos öngyógyító módszer volt régen. Főleg parenting deficites  embereknek működik.
    Spitzer Séma számol az ujján:
    –  89 és 34 között négy évtized van. 45 év. És 45 évvel később  is volt egy ilyen görög-zsidó dinasztikus merénylet az indiai ex-kormányzó ellen, 1979-ben. Ezért nem sikerülhet az izraeli elnök elleni terv most pár éve Pesten.
    – De miért pont 45 év telik el köztük ? – kérdi Dina.
    – Ezek Kabbalista számok. Isten nevének betűinek különleges  összegei. Mert a Lét, a lenni ige a Felső Erő legősibb neve. Jövő magyarul. Jóhívó. Ezt kell jó hévvel szeretni. Ez az a Név, ami miatt Sissy és Rudolf főherceg a Kabbalát kezdték el tanulni. Ez alakítja a belső képeket, amik a spirituális szférák. Aszerint változnak, hogy tudjuk csökkenteni az egónkat, az önzést. Növelni az adást, a szeretetet.